090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nu

Entreprenader

 

Konsumententreprenader

Med konsumententreprenad avses en entreprenad där beställaren är konsument och hantverkaren (entreprenören) är näringsidkare. Det kan till exempel handla om nybyggnad av hus, köksrenoveringar eller utbyggnader. När det är dags för denna typ av projekt bör man se till att ha skriftligt på vad som gäller för projektet. Gärna i god tid innan uppstart. När det är fråga om en konsumententreprenad bör man använda sig av något av branschens standardavtal för konsumentförhållanden. Om det handlar om ny- eller tillbyggnad av småhus (där bostaden blir större) används oftast ABS -18. Hantverkarformuläret -14 tillämpas när det handlar om reparations- och ombyggnadsarbeten. I bakgrunden finns alltid konsumenttjänstlagen som delvis kompletterar de allmänna bestämmelserna i de olika standardavtalen.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå företräder regelbundet beställare eller entreprenörer i ärenden där entreprenadkontrakt tillämpas. Våra erfarenheter kan komma till stor nytta oavsett om det handlar om kontraktsskrivning eller tvister med anledning dröjsmål eller fel.

Kommersiella entreprenader

Den kommersiella entreprenadrätten, det vill säga när både beställare och entreprenör är näringsidkare, är i grund och botten inte lagreglerad. Därför används i stor utsträckning olika typer av avtal, t.ex. AB 04 eller ABT 06. Oavsett om du är professionell beställare eller entreprenör är det mycket att tänka på när entreprenaden ska upphandlas. Till att börja med är det viktigt att välja rätt entreprenadform och ett standardavtal som passar för ändamålet. Det är inte ovanligt att en beställare av en Totalentreprenad har mycket bestämda uppfattningar om utförandet eller materialvalet. Då kan det vara viktigt att överväga vilka konsekvenser det får för ansvaret för slutprodukten. Det är även viktigt att tänka på hur man bäst reglerar ersättningsfrågan, vilka tider som ska gälla och hur man bäst vill att parterna ska uppträda vid en försening. Besiktningsutlåtanden är ofta av mycket stor betydelse för felfrågan men samtidigt är regelverket kring besiktningsförfarandet svårtillgängligt. En genomtänkt besiktningsplan är ofta till hjälp för båda parter. Även under utförandetiden uppstår många frågor som måste lösas. Hanteringen av s.k. ÄTA-arbeten, och särskilt kommunikationerna kring dessa, är t.ex. ofta en källa till konflikter.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå biträder regelbundet parter i entreprenadförhållanden och hjälper till med allt från utformningen av entreprenadhandlingarna till rådgivning kring uppkomna tillämpningsfrågor. Vi företräder även part i domstol eller skiljenämnd i tvister kring entreprenaden.

IT-rätt - Ahlgrens advokatbyrå