090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Förvaltningsrätt

Det förvaltningsrättsliga rättsområdet omfattar förhållandet mellan myndigheter och enskilda fysiska eller juridiska personer. På Ahlgrens Advokatbyrå har vi god kunskap om och kan lämna biträde avseende de allra flesta områden inom förvaltningsrätten.

Tvister på förvaltningsrättens område avgörs oftast av förvaltningsdomstol, det vill säga i förvaltningsrätten (tidigare länsrätten) som första instans. Målen avgörs i regel efter en skriftlig process. Det blir dock allt vanligare att det hålls muntliga förhandlingar även i förvaltningsdomstol. I vissa måltyper hålls det i princip alltid muntlig förhandling, det gäller exempelvis i mål om tvångsvård.

Det förvaltningsrättsliga området omfattar ett stort antal typer av ärenden. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste ärendena.

Tvångsvård

Med tvångsvård avses vård enligt lagen om vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM) och vård av psykiskt sjuka (LPT/LRV). På Ahlgrens Advokatbyrå har vi stor erfarenhet av att företräda såväl enskilda personer som enskilda socialnämnder inom detta område. I ärenden som rör tvångsvård utses oftast en advokat eller biträdande jurist som offentligt biträde för den enskilde. Det innebär att staten står för kostnaderna för det juridiska biträdet.

Migrationsrätt

Migrationsrätten omfattar frågor om utländska medborgare eller statslösas rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Det kan röra uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl (asyl) men även uppehållstillstånd på grund av arbete, familjeanknytning eller studier.

Socialförsäkringsrätt

Med socialförsäkringsrätt avses beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, exempelvis rörande sjukpenning, sjukersättning, livränta, bostadsbidrag eller bostadstillägg. Det kan även gälla frågor om personlig assistans och assistansersättning.

Tillståndsfrågor

För många verksamheter krävs myndigheternas tillstånd i olika avseenden. Det kan exempelvis vara fråga om tillstånd att servera alkohol eller tillstånd att bedriva viss verksamhet. Även för enskilda förekommer många typer av tillståndsbeslut, exempelvis beslut om återkallelse av körkort/körkortstillstånd eller vapentillstånd.

Förvaltningsrätt - Ahlgrens advokatbyrå