090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Förvaltningsrätt

Det förvaltningsrättsliga rättsområdet omfattar förhållandet mellan myndigheter och enskilda fysiska eller juridiska personer. På Ahlgrens Advokatbyrå har vi god kunskap om och kan lämna biträde avseende de allra flesta områden inom förvaltningsrätten.

Tvister på förvaltningsrättens område avgörs oftast av förvaltningsdomstol, det vill säga i förvaltningsrätten (tidigare länsrätten) som första instans. Målen avgörs i regel efter en skriftlig process. Det blir dock allt vanligare att det hålls muntliga förhandlingar även i förvaltningsdomstol. I vissa måltyper hålls det i princip alltid muntlig förhandling, det gäller exempelvis i mål om tvångsvård.

Det förvaltningsrättsliga området omfattar ett stort antal typer av ärenden. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste ärendena.

 

LVU (Lagen om vård av unga)

Om en förälder inte kan ge sitt barn den omsorg han eller hon behöver eller om en ungdom lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden besluta att barnet ska beredas vård med stöd av LVU. Både barnet/ungdomen och dennes vårdnadshavare har rätt till ett offentligt biträde som har till uppgift att ta tillvara deras intressen i processen. Det är förvaltningsrätten som förordnar offentliga biträden men det finns möjlighet att önska att viss advokat eller jurist ska förordnas. Ett offentligt biträde betalas alltid av staten och kostar ingenting för den enskilde.

Efter att förvaltningsrätten beslutat om vård enligt LVU ska socialnämnden regelbundet överväga eller ompröva om vården ska fortsätta. Den unge eller dennes vårdnadshavare har dessutom rätt att begära att vården ska upphöra och möjlighet att begära att få ett offentligt biträde redan med anledning av sin begäran om vårdens upphörande. Vid en begäran om att vården ska upphöra är socialnämnden skyldig att fatta ett beslut om vårdens eventuella fortgång. Det beslutet kan därefter överklagas till förvaltningsrätten. Det är även möjligt att få hjälp av ett offentligt biträde för att överklaga ett placeringsbeslut som fattats med stöd av LVU, exempelvis om barnet eller den unge omplaceras till ett nytt familjehem eller HVB-hem.

 

LVM (Lagen om vård av missbrukare)

Bestämmelserna i lagen om vård av missbrukare innebär att förvaltningsrätten kan besluta om tvångsvård av vuxna som missbrukar alkohol, droger eller dylikt. Tvångsvård kan bli aktuellt när en person som lider av sådant missbruk är i behov av vård och vården inte kan ordnas på frivillig väg. Beslut fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. I domstolsprocessen förordnas ett offentligt biträde som ska tillvarata den enskildes intresse. Det finns möjlighet att önska att viss advokat eller jurist förordnas. Ett offentligt biträde betalas alltid av staten och kostar ingenting för den enskilde.

 

LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård)

I LPT finns bestämmelser om tvångsvård för personer med allvarlig psykisk ohälsa som är i behov av vård som inte kan ges på frivillig väg. Bestämmelserna är främst till för att skydda den som blivit svårt psykiskt sjuk. Det är förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård efter ansökan av chefsöverläkaren. I domstolsprocessen förordnas ett offentligt biträde som ska tillvarata den enskildes intressen. Det finns möjlighet att önska att viss advokat eller jurist förordnas. Ett offentligt biträde betalas alltid av staten och kostar ingenting för den enskilde.

 

Migrationsrätt

Genom migrationsrätten regleras rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. En person som ansökt om asyl i Sverige har normalt sett rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en jurist eller advokat med kunskaper inom asylrätten. Det är Migrationsverket som förordnar offentligt biträde men det finns möjlighet att önska att viss advokat eller jurist förordnas. Det offentliga biträdets uppdrag är att ta tillvara den utländska medborgarens rättigheter i asylprocessen. Ett offentligt biträde betalas alltid av staten och kostar ingenting för den enskilde.

 

Tillståndsfrågor

För många verksamheter krävs myndigheternas tillstånd i olika avseenden. Det kan exempelvis vara fråga om tillstånd att servera alkohol eller tillstånd att bedriva viss verksamhet. Även för enskilda förekommer många typer av tillståndsbeslut, exempelvis beslut om återkallelse av körkort/körkortstillstånd eller vapentillstånd. Den som nekas ett sökt tillstånd har normalt rätt att överklaga det beslutet. Ett sådant överklagande ges in till den aktuella myndigheten som därefter lämnar över ärendet till förvaltningsrätten som dömer i målet.

 

Förvaltningsrätt - Ahlgrens advokatbyrå