090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Konkurs och företagsrekonstruktion

Konkurs

Lagstiftaren vill inte att olönsamma företag skall fortsätta drivas, bland annat eftersom företag som drivs vidare med förlust skadar fordringsägare som inte får betalt samt kan skapa en ogynnsam konkurrenssituation. Även vid en konkurs är det viktigt att åtgärder vidtas på ett tidigt stadium innan skulderna blir allt för stora, vilket skadar samtliga berörda parter, såsom ägare, anställda och företagets fordringsägare. Vid en konkurs ser konkursförvaltaren till att det sker en samlad avveckling av företagets tillgångar och tar tillvara samtliga fordringsägares intressen.

Vi åtar oss uppdrag som konkursförvaltare.

Företagsrekonstruktion

När ett företag får ekonomiska problem och inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning är det viktigt för företaget, dess ägare, styrelse och fordringsägare att företaget snabbt vidtar åtgärder för en lösning av problemen. Att företaget på ett tidigt stadium får hjälp med situationen är många gånger en förutsättning för att ett företag skall kunna rekonstrueras och undvika en konkurs. Vid en företagsrekonstruktion är det vanligt med ett offentligt ackord, varvid företagets skulder nedsätts till viss del. Under tiden företagsrekonstruktionen pågår, vilken skall ske skyndsamt, kan inte företaget försättas i konkurs eller utmätning göras.

Vi åtar oss uppdrag som företagsrekonstruktör.

Konkurs och företagsrekonstruktion - Ahlgrens advokatbyrå