090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Affärsjuridik

Flera av oss på Ahlgrens Advokatbyrå biträder såväl stora som små företag i vitt skilda juridiska frågor. En viktig utgångspunkt är förståelse för klientens situation och dennes affärsmässiga överväganden. Vi lämnar löpande rådgivning i olika frågor som uppstår i en näringsverksamhet, till exempel inför och under företagsförvärv eller andra förändringar i verksamheten. Biträdet kan bestå i rådgivning kring olika handlingsalternativ, upprättande av avtal eller rådgivning kring uppkomna juridiska frågor och avtalstolkningar. Många gånger kan det vara väl investerade pengar och viktigt för att förhindra framtida tvister att inför transaktioner genomföra en noggrann analys och se till att det finns dokumentation som är väl anpassad till den aktuella situationen.

Vi kan lämna biträde under alla delar av företagande. Det kan vara från rådgivning kring för- och nackdelar som finns med olika företagsformer inför start av ny verksamhet till frågor kring avvecklande av verksamheten. Vi är specialiserade inom aktiebolagsrätten och frågor rörande ett bolags bildande, dess styrning samt dess expansion.

Vi har genom åren löpande fått förtroendet att lämna juridiskt biträde vid företagsöverlåtelser. Vi har därmed fått en god erfarenhet av köp och försäljning av företag, oavsett om det är fråga om aktie- eller inkråmöverlåtelser.

Genomtänkt och juridiskt hållbar dokumentation är många gånger en grundförutsättning för ett framgångsrikt företagande. Vi upprättar och granskar avtal som företag och föreningar behöver för sin verksamhet. Det kan vara många olika typer av avtal som ett företag behöver i sin verksamhet såsom t.ex. aktieägaravtal, överlåtelseavtal, samarbetsavtal, franchiseavtal, hyresavtal, leasingavtal, anställningsavtal, licensavtal, konsultavtal, sekretessavtal och återförsäljaravtal.

Affärsjuridik - Ahlgrens advokatbyrå