090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nu

Advokater & Biträdande jurister

Anders Johnsson

Advokat och delägare, Umeå

E-post: anders.johnsson@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10

Särskild inriktning

Anders Johnsson är specialiserad inom ekonomisk familjerätt, såsom arvsrätt och bodelning, och anlitas regelbundet för rådgivning, upprättande av handlingar och såsom ombud inom dessa frågor. Han förordnas även som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman. Anders Johnsson arbetar sedan många år också som konkursförvaltare och har stor kompetens inom obeståndsrätt. Han har lång erfarenhet som försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Erfarenheter
 • Jur. kand. 1997
 • Umeå tingsrätt 1997 - 1999
 • Hovrätten för Övre Norrland 1999 - 2000
 • Anställd vid advokatbyrån sedan 2000
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2002

Christer Ärlestig

Advokat och delägare, Umeå

E-post: christer.arlestig@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10 eller 070-592 75 30

Särskild inriktning

Christer Ärlestigs huvudområden är kommersiella avtal, hyres- och fastighetsrätt. Han biträder ofta klienter vid fastighets- och företagsöverlåtelser med upprättande av avtalshandlingar och agerar regelbundet som ombud i tvister. Christer Ärlestig åtar sig även uppdrag gällande ekonomisk familjerätt, både som ombud och som boutredningsman eller bodelningsförrättare. Med sin omfattande erfarenhet inom brottmål, inklusive ekobrottmål, är han också en uppskattad och ofta anlitad försvarare.

Erfarenheter
 • Jur.kand. 1997
 • Umeå tingsrätt 1997 - 1999
 • Hovrätten för Övre Norrland 1999 - 2000
 • Tingsfiskal Skellefteå tingsrätt 2000
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2003
 • Anställd vid advokatbyrån sedan 2000

Helena Eliasson Järnö

Advokat och delägare, Umeå

E-post: helena.eliasson.jarno@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10

Särskild inriktning

Helena Eliasson Järnö är specialiserad inom familjerätt och straffrätt. Hon har omfattande erfarenhet av uppdrag både såsom ombud i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge samt som förordnad medlare i familjerättsliga tvister rörande barn. Helena Eliasson Järnö anlitas även regelbundet för rådgivning och som ombud i tvister gällande bodelning och underhållsbidrag. Inom straffrättens område förordnas Helena Eliasson Järnö regelmässigt som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Erfarenheter
 • Jur. kand. 1996
 • Umeå tingsrätt 1996-1998
 • Brottsoffermyndigheten 1998-2000
 • Hovrätten för Övre Norrland 2000-2002
 • Anställd vid advokatbyrån sedan 2002
 • Medlem i Advokatsamfundet sedan 2005

Petter Mörk

Advokat och delägare, Umeå

E-post: petter.mork@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10

Särskild inriktning

Petter Mörk är specialiserad på straff- och processrätt. Han anlitas och förordnas regelbundet som privat och offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Petter Mörk är särskilt intresserad av frågor rörande kriminalteknik, rättsmedicin och mänskliga rättigheter. Han åtar sig även uppdrag som försvarare rörande ekobrott. Petter Mörk anlitas även återkommande som ombud inom förvaltningsrättsliga frågor, exempelvis i ärenden om vapentillstånd eller serveringstillstånd, och som ombud i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT). Han föreläser även löpande i ämnen som rättssäkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Erfarenheter
 • Jur. kand. 2006
 • Länsrätten i Västerbottens län 2006 - 2008
 • Anställd vid advokatbyrån sedan 2008
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2011

Jens Nyström

Advokat och delägare, Umeå

E-post: jens.nystrom@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10

Särskild inriktning

Jens Nyströms expertområden är fastighetsrätt, entreprenadjuridik och nyttjanderättsfrågor, såsom arrenden. Han biträder ofta klienter i frågor om fastighetsöverlåtelser men även i tvister om exempelvis fel i fastighet eller fel vid köp eller försäljning av bostadsrätter. Jens Nyström har vidare lång erfarenhet av intrångsfrågor och företräder regelbundet klienter i förhandlingar och tvister gällande ersättning vid inlösen av fastigheter.

Erfarenheter
 • Jur. kand. 1998
 • Örnsköldsviks tingsrätt 1999 - 2000
 • Hovrätten för Övre Norrland 2001
 • Tingsfiskal Umeå tingsrätt 2002 - 2003
 • Hovrätten för Övre Norrland 2004 - 2005
 • Kommunjurist Umeå kommun 2005 - 2007
 • LRF Konsult Juridiska Byrån 2007 - 2010
 • Anställd vid advokatbyrån sedan 2010
 • Medlem i Advokatsamfundet 2012

Ulrika Lange

Advokat och delägare, Umeå

E-post: ulrika.lange@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10 eller 070-324 76 51

Särskild inriktning

Ulrika Lange är specialiserad på kommersiella avtal och kommersiell tvistlösning. Hon biträder regelmässigt vid företagsöverlåtelser och investeringar samt med upprättande och förhandlande av exempelvis aktieägaravtal, sekretessavtal och distributionsavtal. Hon har omfattande erfarenhet av att agera som ombud i tvistemålsprocesser. Hennes kärnområden inkluderar också rådgivning avseende dataskyddsfrågor (GDPR) och andra bolagsrättsliga frågor. Ulrika Lange tar även uppdrag som konkursförvaltare och likvidator.

Erfarenheter
 • Jur. kand. 2008
 • Deloitte Stockholm 2008 - 2009
 • Förvaltningsrätten i Stockholm 2009 - 2010
 • Advokatfirman Nordia 2010 - 2011
 • Hovrätten för Övre Norrland 2011 - 2012
 • Anställd vid advokatbyrån sedan 2012
 • Medlem i Advokatsamfundet sedan 2014
Språk

Engelska, italienska

Linda Sundlöf

Advokat och delägare, Skellefteå

E-post: linda.sundlof@ahlgrens.nu
Telefon: 0910-135 00

Särskild inriktning

Linda Sundlöf är specialiserad på straff- och processrätt samt fastighetsrättsliga frågor. Hon agerar regelbundet som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt anlitas återkommande som ombud i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Med sin omfattande erfarenhet av processrätt, vilken inkluderar flera års arbete på domstol, är Linda Sundlöf även mycket efterfrågad som ombud i civilrättsliga tvister. Linda Sundlöf har också lång erfarenhet av personskadereglering och asyl.

Erfarenheter
 • Jur kand examen 1997
 • Skellefteå tingsrätt 1997–1999
 • Hovrätten för Övre Norrland 1999–2000
 • Advokatfirman Foyen & Co, Stockholm 2000–2001
 • Åklagarkammaren i Umeå 2001–2002
 • Inskrivningsmyndigheten vid Skellefteå tingsrätt 2002–2005
 • Advokatbyrån Kaiding, Advokat 2005–2016
 • Advokatbyrån Sundlöf AB 2016-2017
 • Anställd vid advokatbyrån 2017-

Eva Olofsson

Advokat, Umeå

E-post: eva.olofsson@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10

Särskild inriktning

Eva Olofsson är specialiserad inom förvaltningsrätt och straffrätt. Hon har lång erfarenhet av arbete inom förvaltningsdomstol och företräder regelbundet barn, vårdnadshavare och myndigheter i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT). Inom straffrättens område åtar hon sig regelbundet uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Eva Olofsson anlitas också återkommande som ombud i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Hennes kärnområden omfattar även rådgivning och processföring inom offentlig upphandling, personskadereglering och asyl.

Erfarenheter
 • Jur. kand. 2008
 • Förvaltningsrätten i Stockholm 2008-2010
 • Kammarrätten i Stockholm 2010-2011
 • Förvaltningsrätten i Umeå 2011-2012
 • Förvaltningsrätten i Stockholm (Migrationsdomstolen) 2013-2014
 • Högsta förvaltningsdomstolen 2014-2015
 • Anställd vid advokatbyrån sedan 2015
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2017

Anton Strandberg

Advokat, Skellefteå

E-post: anton.strandberg@ahlgrens.nu
Telefon: 0910-13500 eller 073-0278904

Särskild inriktning

Anton Strandberg har särskild inriktning mot kommersiella avtal, bolagsstyrning och kommersiell tvistlösning. Han biträder regelmässigt vid företags- och fastighetsöverlåtelser samt investeringar, med upprättande och förhandlande av exempelvis aktieägaravtal, köpeavtal och hyreskontrakt. Anton Strandberg hanterar också löpande affärsjuridik åt bolag och anlitas ofta som ombud i tvistemålsprocesser, både för företag och privatpersoner. Hans kärnområden inkluderar också rådgivning avseende dataskyddsfrågor (GDPR)

Erfarenheter

 

 • Juristexamen 2012
 • Notarietjänstgöring, Skellefteå tingsrätt 2012-2014
 • Advokatfirman SBB Partners KB, 2014-2016
 • Hovrätten för Övre Norrland 2016-2017
 • Anställd på advokatbyrån 2017-
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2018

Elin Edlund

Biträdande jurist, Umeå

E-post: elin.edlund@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10

Särskild inriktning

Elin Edlund arbetar huvudsakligen med förvaltningsrättsliga uppdrag såsom offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT). Hon åtar sig även uppdrag som rättegångsbiträde och god man i ärenden om förvaltarskap, i mål om särskild förordnad vårdnadshavare och i ärenden om godmanskap.

Erfarenheter
 • Juristexamen 2018
 • Anställd på byrån sedan 2018

Jenny Lundström

Biträdande jurist, Skellefteå

E-post: jenny.lundstrom@ahlgrens.nu
Telefon: 0910-13500

Särskild inriktning

Jenny Lundström är särskilt inriktad mot familjerätt. Inom familjerättens område åtar sig Jenny Lundström uppdrag både som ombud i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge samt i tvister om underhållsbidrag, arv och bodelning. Jenny Lundström förordnas också återkommande som bodelningsförrättare och boutredningsman. Hon anlitas även för upprättande av familjerättsliga handlingar, såsom bouppteckningar, testamenten och äktenskapsförord. Jenny Lundström förordnas regelbundet som målsägandebiträde samt som offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT) och asyl.

Erfarenheter
 • Juristexamen 2013
 • Stockholm Stad, 2012-2013
 • Juristfirman Brink & Partners HB, Stockholm 2013-2015
 • Familjens Jurist i Umeå, 2015-2018
 • Anställd på advokatbyrån 2018-

Daniel Falk

Biträdande jurist

E-post: daniel.falk@ahlgrens.nu
Telefon: 0910-13500

Särskild inriktning

Daniel Falk är inriktad på fastighetsrätt, med särskild erfarenhet inom fastighetsbildningsfrågor och gemensamhetsanläggningar. Daniel Falk arbetar även med brottmål genom uppdrag som målsägandebiträde. Han åtar sig också uppdrag som rättegångsbiträde och god man i ärenden om förvaltarskap, godmanskap m.m. Inom det förvaltningsrättsliga området åtar sig Daniel Falk framför allt uppdrag som offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT).

Erfarenheter
 • Juristexamen 2016
 • Lycksele tingsrätt 2016 - 2018
 • Lantmäteriet 2018 - 2020
 • Anställd vid advokatbyrån sedan 2020

Administrativ personal

Malin Ericsson

Sekreterare, Umeå

E-post: malin.ericsson@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10

Hanna Åström

Sekreterare, Skellefteå

E-post: hanna.astrom@ahlgrens.nu
Telefon: 0910-13500

Annika Öberg

Sekreterare, Umeå

E-post: annika.oberg@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10

Catharina Holm

Kunkurshandläggare, Umeå

E-post: catharina.holm@ahlgrens.nu
Telefon: 090-71 76 37